Cuir fios

Fiosrachadh mheadhanan

Theirig gu làrach-lìn Riaghaltas na h-Alba airson fios a chur thugainn.

Deasg frithealaidh

Faodaidh tu bruidhinn ris an deasg frithealaidh air fòn 0330 403 0041 no tro post-d aig support@nsa.scot

Ma tha thu airson ur ceist fhaighneachd sa Ghàidhlig, cuir ceist thugainn air post-d gu support@nsa.scot.